తాజా: 10th క్లాస్ తెలుగు మీడియం ఆడియో లెసన్స్ అప్డేట్ చేయబడినవి.
10వ తరగతి ఆడియో పాఠాలు
తెలుగు మీడియం

తెలుగు సబ్జెక్టులోని పాఠ్యాంశాలు మీ స్మార్ట్ ఫోనులో ఆడియో పాఠాలుగా వినండి .

ఈ సెక్షన్ లో టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఈ ఆడియో పాఠాలు వినవచ్చును.
10వ తరగతి ఆడియో పాఠాలు
తెలుగు మీడియం

హిందీ సబ్జెక్టులోని పాఠ్యాంశాలు మీ స్మార్ట్ ఫోనులో ఆడియో పాఠాలుగా వినండి .

ఈ సెక్షన్ లో టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఈ ఆడియో పాఠాలు వినవచ్చును.
10వ తరగతి ఆడియో పాఠాలు
తెలుగు మీడియం

ఇంగ్లీషు సబ్జెక్టులోని పాఠ్యాంశాలు మీ స్మార్ట్ ఫోనులో ఆడియో పాఠాలుగా వినండి .

ఈ సెక్షన్ లో టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఈ ఆడియో పాఠాలు వినవచ్చును.
10వ తరగతి ఆడియో పాఠాలు
తెలుగు మీడియం

మాథ్స్ సబ్జెక్టులోని పాఠ్యాంశాలు మీ స్మార్ట్ ఫోనులో ఆడియో పాఠాలుగా వినండి .

ఈ సెక్షన్ లో టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఈ ఆడియో పాఠాలు వినవచ్చును.
10వ తరగతి ఆడియో పాఠాలు
తెలుగు మీడియం

ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టులోని పాఠ్యాంశాలు మీ స్మార్ట్ ఫోనులో ఆడియో పాఠాలుగా వినండి .

ఈ సెక్షన్ లో టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఈ ఆడియో పాఠాలు వినవచ్చును.
10వ తరగతి ఆడియో పాఠాలు
తెలుగు మీడియం

బయాలజీ సబ్జెక్టులోని పాఠ్యాంశాలు మీ స్మార్ట్ ఫోనులో ఆడియో పాఠాలుగా వినండి .

ఈ సెక్షన్ లో టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఈ ఆడియో పాఠాలు వినవచ్చును.
10వ తరగతి ఆడియో పాఠాలు
తెలుగు మీడియం

సోషల్ సబ్జెక్టులోని పాఠ్యాంశాలు మీ స్మార్ట్ ఫోనులో ఆడియో పాఠాలుగా వినండి .

ఈ సెక్షన్ లో టచ్ లేక క్లిక్ చేసి ఈ ఆడియో పాఠాలు వినవచ్చును.