10వ తరగతి ఇంగ్లీషు ఆడియో పాఠాలు క్రింది ప్లేబటన్లపై టచ్ చేసి వినగలరు.