10వ తరగతి సోషల్ ఆడియో పాఠాలు క్రింది ప్లేబటన్లపై టచ్ చేసి వినగలరు.
భారతదేశం భౌగోళిక స్వరూపాలు!
  • అభివృద్ధి భావనలు!
  • వ్యక్తి అభివృద్ధి వ్యక్తిగత సాధనను అనుసరించి ఉంటే, సామాజిక అభివృద్ధికి అందరికీ సామాజిక అవగాహన ఉండి, అందరికీ సామాజిక సమస్యలపై ఏకాభిప్రాయం అవసరం.

  • ఉత్పత్తి - ఉపాధి!
  • భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి!
  • భారతదేశం నదులు - నీటివనరులు!
  • ప్రజలు!
  • ప్రజలు-నివాస ప్రాంతాలు!